Relacje z organizacjami

pacjenckimi

Współpraca oparta na

przejrzystości

Dlaczego przejrzystość jest tak ważna?

Współpraca pomiędzy innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym rozwój i skuteczne wprowadzanie innowacyjnych leków, a także kształtowanie badań i rozwoju leków. Zwiększanie przejrzystości tych relacji, obecnie już objętych regulacjami, ma na celu poprawę współpracy pomiędzy innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia.

Do czego zobowiązuje się Sanofi

w ramach przestrzegania zasad przejrzystości?

Przejrzystość zwiększa wiarygodność firmy, buduje wizerunek firmy etycznej oraz wzmacnia zaufanie wśród interesariuszy. Przyjmując zasadę przejrzystości, zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich regulacji w tym zakresie. 

Począwszy od czerwca 2016 r., jako członek Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), Sanofi publikuje szczegóły swojej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia w całej Europie. Publikowane są m.in. informacje o świadczeniach przekazywanych organizacjom ochrony zdrowia w postaci grantów badawczych i edukacyjnych oraz o świadczeniach na rzecz poszczególnych przedstawicieli zawodów medycznych, takich jak: finansowanie udziału w kongresach naukowych, spotkaniach edukacyjnych, honoraria dla wykładowców, wynagrodzenia za konsultacje i prace w komitetach doradczych.

Dlaczego współpracujemy

z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia?

Przedstawiciele zawodów medycznych i organizacje ochrony zdrowia, z którymi współpracujemy, udostępniają nam wiedzę specjalistyczną o dużej wartości merytorycznej, opartą na doświadczeniach zgromadzonych w toku praktyki zawodowej. Wiedza ta stanowi istotne wsparcie dla naszych prac zmierzających do podniesienia jakości opieki nad pacjentami, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.