Lemtrada®

Ulotka dla Pacjenta
Charakterystyka Produktu Leczniczego
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący produktu leczniczego Lemtrada