Quick menu :

 1. Przejdź do treści
 2. Przejdź do menu głównego działy
 3. Przejdź do wyszukiwarki
 4. Przejdź do menu pomocy
 5. Idź do modułów
 6. Przejdź do listy skrótów klawiaturowych

Ta strona wykorzystuje pliki cookie
Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce Polityka cookies.

ROZUMIEM

Pomoc menu :

 1. Sanofi świecie |
   
 2. Nasze strony |
   
 3. strony internetowe Grupy |
   
 4. Kontakt |
 5. Mapa serwisu |
 6. Pomoc
 1. Kanały RSS
 2. Rozmiar czcionki

  Zredukować Zwiększać  
 
 

Zgłoś działanie
niepożądane kosmetyku

Treść :

Zgłoś działanie niepożądane kosmetyku

Firma Sanofi-Aventis Sp. z o.o. jest zainteresowana wszelkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania swoich produktów, rejestruje je i monitoruje częstotliwość ich występowania.

Podstawą systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych są przede wszystkim nasze zobowiązania etyczne i prawne, by wiedzieć jak najwięcej, tak szybko jak to możliwe, o każdym ryzyku dotyczącym naszego produktu po to, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. I dostarczyć Państwu produkty najwyższej jakości.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do nas każdego zaobserwowanego niepożądanego efektu po użyciu produktu kosmetycznego oraz każdej innej informacji o bezpieczeństwie ich stosowania poprzez jedną z poniższych opcji:

poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej i przesłanie go pocztą elektroniczną:

telefonicznie na numer:

 • +48 22 280 00 00

pocztą lub faxem:

wypełnij go i wyślij na adres:

 • Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
  DZIAŁ MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA FARMAKOTERAPII
  ul. Bonifraterska 17
  Budynek North Gate
  00-203 Warszawa

wypełnij go i prześlij na numer faxu:

 • +48 22 280 06 03

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających działanie niepożądane produktu kosmetycznego oraz osób, których dotyczy działanie niepożądane produktu kosmetycznego (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Sanofi-Aventis Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa(dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów kosmetycznych Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku zgłoszenia działania niepożądanego produktu kosmetycznego Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

W przypadku reklamacji produktów kosmetycznych, które nie są związane z działaniem niepożądanym, Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest rozpatrzenie zgłoszenia.

Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

·        upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora,w szczególności podmioty takie jak dostawcy rozwiązań informatycznych i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony Danych Osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Okres przechowywania danych

Dane Osobowe zebrane w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego produktu kosmetycznego będą przechowywane przez okres pozostawania w obrocie produktu kosmetycznego, którego dotyczy zgłoszenie oraz przez 10 lat po zaprzestaniu wprowadzania go do obrotu. W przypadku reklamacji niezwiązanych z działaniem niepożądanym produktu dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, tj. 10 lat.

Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zgłoszenia.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a)      prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b)      prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c)       prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

d)      prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem poprzez kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD:IOD@sanofi.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).